konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

REGULAMIN

REGULAMIN EKSPERTA

USTANAWIANIE I DZIAŁALNOŚĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW STOWARZYSZENIA "MEA"

§ 1

DEFINICJA
1. Ekspertem MEA jest osoba, która w sposób niezawisły i niezależny, wolny od jakichkolwiek wpływów, zgodny ze swoją najlepszą wiedzą, na zlecenie strony trzeciej dokonuje analizy lub syntezy zjawisk lub jakiegokolwiek innego działania z dziedziny, w której jest ustanowiony. Działania ekspertów przyjmują formę ekspertyz.
2. Przez ekspertyzę w pojęciu niniejszego regulaminu rozumie się wykonanie przez eksperta MEA zleconych mu czynności oraz wydania, w oparciu o wyniki tych czynności, atestu zawierającego ustalenia lub opinię. Do zakresu ekspertyzy należą miedzy innymi: konsultacje, badania laboratoryjne, opracowania, oceny, wyceny, zestawienia liczbowe lub inne czynności opiniotwórcze, które to stanowią załączniki do wystawionych ekspertyz.

§ 2

Eksperta ustanawia i odwołuje oraz zmienia i poszerza dotychczasowy zakres jego działania Zarząd MEA na wniosek Komisji Kwalifikacyjno-Programowej, którą kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 3

Kandydatów na ekspertów zgłaszają członkowie MEA, instytucje administracji państwowej, samorządowej, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia lub bezpośrednio zainteresowane osoby fizyczne.

§ 4

Niezależnym Ekspertem MEA może być osoba, która:
1. Zamieszkuje na terenie RP,
2. W pełni korzysta z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
3. Ma ukończone 30 lat życia,
4. Posiada nienaganną opinię zawodową i postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
5. Posiada wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie, w którym wnioskuje o ustanowienie go ekspertem MEA, a przy tym w szczególności posiada, co najmniej:
- 10-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy wykształceniu wyższym,
- 20-letnią praktykę we wnioskowanym zakresie przy braku wykształcenia wyższego,
6. Spełnia wymagania znajomości, co najmniej jednego z języków obcych, przyjętych w handlu zagranicznym lub obrocie portowo-morskim, w stopniu umożliwiającym samodzielne wykonywanie czynności eksperckich i wydanie w danym języku atestu z przeprowadzonej ekspertyzy,
7. Złożyła deklarację przystąpienia do MEA i uzyskała potwierdzone własnoręcznymi podpisami rekomendacje 2-ch członków MEA, w miarę możliwości ekspertów danej lub pokrewnych specjalności,
8. Została zakwalifikowana przez Komisję Kwalifikacyjno-Programową, zatwierdzona przez Zarząd MEA i wpisana na Listę Ekspertów,
9. Przyjęła do wiadomości niniejszy Regulamin oraz Kodeks Etyki Zawodowej Eksperta zobowiązując się do zgodnego z nim postępowania.

§ 5

W specjalnościach nie typowych Komisja Kwalifikacyjno-Programowa może odstąpić od wymagań wymienionych w § 4 i wnioskować do Zarządu MEA o ustanowienie ekspertem kandydata określonej specjalności.

§ 6

Kandydat na eksperta składa do Zarządu MEA podanie o przyjęcie go w poczet członków Stowarzyszenia i ustanowienie go ekspertem. Powinno ono zawierać stwierdzenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego regulaminu. Kandydat do podania powinien załączyć:
- Kwestionariusz wg ustalonego wzoru,
- Curriculum Vitae, wraz ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej z podaniem zakresu i bliższej charakterystyki wykonywanej funkcji w specjalności, o którą kandydat się ubiega,
- Poświadczone fotokopie lub odpisy dokumentów z zakresu wykształcenia lub szkolenia zawodowego,
- Zaświadczenia i opinie zawodowe zarówno z obecnego jak również z poprzednich miejsc pracy, stwierdzające staż pracy kandydata w postulowanym zakresie - zgodnie z § 5,

§ 7

1. Podania kandydatów na ekspertów rozpatruje Komisja Kwalifikacyjno-Programowa,
2. Dane wynikające z § 7 wnioskujący podaje przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do MEA. Ujawnienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym powoduje nieuwzględnienie wniosku a w przypadku stwierdzenia działania rozmyślnego skreślenie już wpisanego z Listy Ekspertów,
3. Komisja Kwalifikacyjno-Programowa MEA przy rozpatrywaniu wniosków ma prawo domagania się udokumentowania danych wątpliwych lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
4. W przypadku negatywnego zaopiniowania podania przez Komisję zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Instancją odwoławczą jest Zarząd MEA.
5. Zmiana lub rozszerzenie zakresu uprawnień eksperta następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i rozpatrywany będzie przez Komisję w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem.

§ 8

1. Lista Ekspertów MEA jest oficjalnym spisem wg kolejności zakwalifikowania przez Komisję Kwalifikacyjno-Programową,
2. Lista Ekspertów MEA obejmuje:
- Imię i Nazwisko,
- Tytuły i stopnie zawodowe i naukowe,
- Zakres uprawnień eksperckich,
- Adres zamieszkania, miejsce pracy, telefony (prywatny i służbowy),
3. Eksperci z chwilą ustanowienia są wpisani na Listę Ekspertów MEA - ekspert otrzymuje Certyfikat Eksperta oraz legitymację MEA z corocznym odnawialnym terminem ważności.
4. Komisja Kwalifikacyjno-Programowa sporządza i prowadzi aktualny wykaz ekspertów oraz prowadzi akta osobowe ekspertów.

§ 9

Zarząd MEA ma prawo po wyczerpującym wyjaśnieniu wskazywać ekspertom na stwierdzone w ich działalności uchybienia i w związku z tym:
- Udzielać upomnień,
- Zawieszać w czynnościach,
- Skreślać z listy ekspertów.

§ 10

Zawieszenie lub skreślenie z listy ekspertów może nastąpić, gdy ekspert:
- Nie przestrzega niniejszego regulaminu,
- Nie stosuje się do wydanych przez Stowarzyszenie zaleceń w sprawach związanych z działalnością ekspertów,
- Nie udziela żądanych przez Stowarzyszenie wyjaśnień i informacji w przedmiocie jego działania,
- Nie wykonuje należycie obowiązków eksperta,
- Postępowaniem swym podważa dobre imię Stowarzyszenia,
- Utracił kontakt ze specjalnością, w której został ustanowiony ekspertem

§ 11

Utrata członkostwa Stowarzyszenia oraz skreślenie z Listy Ekspertów może nastąpić, gdy ekspert:
- Doprowadził do istotnego naruszenia postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Eksperta,
- Prowadzi działania na szkodę Stowarzyszenia albo jego członka,
- Utracił kwalifikacje niezbędne do wykonywania ekspertyz,
- Otrzymał prawomocny wyrok sądowy skazujący za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo innych niskich pobudek,
- Niewykonania obowiązków statutowych Stowarzyszenia w okresie dłuższym niż jeden rok,
- Na własną prośbę,

§ 12

Zawieszenie eksperta w czynnościach lub skreślenie go z Listy Ekspertów następuje:
- W drodze uchwały Zarządu MEA na pisemny wniosek, co najmniej jednego ze statutowych lub poza statutowych organów, jednocześnie zawiadamiając o tym zainteresowanego na piśmie wraz z podaniem powodu.
- W pilnych, ważnych i niebudzących wątpliwości sprawach - zawieszenie eksperta może nastąpić w drodze decyzji Prezesa Zarządu MEA.
Ekspert w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia może złożyć na piśmie odwołanie odnośnie stawianych mu zarzutów do Komisji Kwalifikacyjno-Programowej lub do Zarządu MEA.

§ 13

Z chwilą ustanowienia i złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej ekspert otrzymuje:
- Certyfikat Eksperta
- Legitymację MEA z jej corocznym odnawialnym terminem ważności.

§ 14

Ekspert jest upoważniony do:
- Sporządzania certyfikatów, atestów, opinii, raportów na formularzach Stowarzyszenia MEA,
- Używania w treści swoich pieczątek z napisem (polskim lub angielskim) z uwzględnieniem określenia - Ekspert Stowarzyszenia MEA Nr. Rejestru ...
- Przy swojej działalności eksperckiej posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia MEA oraz wizytówkami z logo MEA,
- Korzystania z obsługi biura Stowarzyszenia w zakresie działalności Stowarzyszenia MEA,
- Uczestniczenia w działaniach promocyjnych Stowarzyszenia na równi z innymi ekspertami,
- Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sporach z osobami trzecimi,
- Korzystania ze wsparcia opiniotwórczego Stowarzyszenia.

§ 15

Ekspert działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności i treść wydanego atestu stosownie do obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

§ 16

Ekspert uprawniony jest do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie, w jakim został ustanowiony. W przypadku, gdy ekspert ma wykonać czynności wykraczające poza zakres, w którym został ustanowiony, winien w każdym przypadku uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zarządu MEA.

§ 17

Ekspert zobowiązany jest odstąpić od wykonywania ekspertyzy w przypadku zaistnienia okoliczności mogących nasuwać wątpliwości, co do jego bezstronności.

§ 18

Ekspert ma obowiązek pisemnego powiadomienia Stowarzyszenia o okresowej niemożności wykonywania ekspertyz oraz o każdej zmianie w danych osobowych /tytuły. Stopnie zawodowe i naukowe, adres, miejsce pracy, numery telefonów/.

§ 19

W zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń przez ekspertów MEA postanawia się, co następuje:
- Ekspert może przyjmować zlecenia na wykonanie ekspertyz zarówno w kraju jak i za granicą, od osób prawnych i fizycznych mających swą siedzibę w kraju lub za granicą,
- Stowarzyszenie na żądanie zainteresowanych zleceniodawców - wskazuje ekspertów w poszczególnych specjalnościach.
- Podjęcie przez eksperta wykonania ekspertyzy następuje w drodze bezpośredniego przyjęcia zlecenia od osoby prawnej lub fizycznej zlecającej ekspertyzę,
- Za wykonaną czynność i przeprowadzoną ekspertyzę ekspert obiera wynagrodzenie na zasadach ustalonych w umowie ze zleceniodawcą i jest zobowiązany wystawić rachunki zgodnie z umową,
- Wysokość wynagrodzenia za określoną czynność ekspercką powinna być nie mniejsza niż ustalona w Taryfikatorze MEA,
- Stowarzyszenie MEA nie zapewnia pakietu ubezpieczenia ekspertów w czasie wykonywania ekspertyz,

§ 20

Członkostwo eksperta w Stowarzyszeniu MEA nie ogranicza jego prawa przynależności do innych podobnych organizacji,

§ 21

Ekspert prowadzący działalność w ramach uzyskanych zleceń nie jest zobowiązany do dokonywania opłat na rzecz Stowarzyszenia MEA z tytułu pobieranego wynagrodzenia,

§ 22

Ekspert zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich i corocznego przedłużenia jej ważności. Wysokość składek i opłat za legitymację zostanie określona przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 23

Komisja Kwalifikacyjno-Programowa zobowiązana jest do przeprowadzania okresowej, (co najmniej raz na trzy lata) weryfikacji Listy Ekspertów, celem stwierdzenia, czy wpisane na nią osoby nie utraciły możliwości pełnienia funkcji eksperta.

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Kwalifikacyjno-Programowa raz do roku w celach kontrolnych i innowacyjnych powinna weryfikować ekspertów pod względem profesjonalizmu zawodowego, lojalności, dyspozycyjności, uczciwości i efektywności.


Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu Statut Stowarzyszenia i postanowienia XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu ................... i z tą datą ogłoszony i wprowadzony w życie.

[ góra strony ]

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved