STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Komunikaty i aktualności

Szanowna Koleżanko
Szanowny Kolego

Osoby które nie uregulowały składek członkowskich za okres 2023-2024 uprzejmie prosimy o dokonanie wpłaty - zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia.

Roczna składka członkowska wynosi 120 zł

Składki prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia:

70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
Tytułem: Nazwisko i imię. Składka za okres 2023-2024.

Uregulowanie składek należy traktować z poczuciem obowiązku.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: cz.christowa@wp.pl

Równocześnie informujemy, że nieuregulowanie składki członkowskiej skutkować będzie wykreśleniem z listy ekspertów.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
dr hab. Czesława Christowa, prof. MANS
Prezes Zarządu

18.04.2024
czwartek

Protokół i Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

Szanowne Członkinie i Członkowie naszego Stowarzyszenia,
serdecznie dziękuję za udział w Walnym Zebraniu Zwyczajnych Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, poniżej załączam Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku oraz Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MEA.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

30.03.2024
sobota

Walne Zebranie członków

Uprzejmie informuję, że w dniu 18.04.2024 r. (czwartek), o godz. 16.30 w sali 112 Politechniki Morskiej w Szczecinie, przy Wałach Chrobrego 1. odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie pod adresem Wały Chrobrego1-2, lok. 140 wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249474, posiadającego numer NIP 851-10-01-803, oraz numer REGON 810612259.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór i zatwierdzenie kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.
 8. Przedstawienie informacji o działalności Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 31.12. 2023.
 9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r.
 10. Sprawozdanie o stanie wpłaconych składek członkowskich w 2023 r.
 11. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 r.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie głównych kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ekspertów Morskich.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zapraszam Szanowne Członkinie i Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w zebraniu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

03.11.2023
piątek

Legitymacje członkowskie

Szanowne Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu informuję o przygotowywaniu legitymacji i znaczków członkowskich.
Uprzejmie proszę o składanie zamówień, wraz z fotografią, do dnia 31.12.2023 r.

Zamówienia można składać drogą e-mailową lub telefonicznie.
e-mail: biuro@mea.szczecin.pl
e-mail: cz.christowa@wp.pl
Nr tel.: 604 40 40 96

Cena legitymacji: 30 zł
Cena znaczka: 30 zł

Zakupu można dokonać wpłacając 60 zł na konto Stowarzyszenia.

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich

23.06.2022
czwartek

Dokumenty z Walnego Zebrania Członków MEA

Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich
Koleżanki i Koledzy

Informuję, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zostały udostępnione dokumenty z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MEA, które odbyło się 23.06.2023

Czesława Christowa
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich