konto Stowarzyszenia
BNP Paribas
70 1750 0012 0000 0000 3990 7747
z dopiskiem
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

KODEKS ETYKI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ EKSPERTA

Uważając, że jednym z podstawowych obowiązków Eksperta Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa, Członkowie Stowarzyszenia przyjmują, że uczciwe i etyczne postępowanie każdego Eksperta jest istotne i konieczne do zachowania dobrego imienia i integracji środowiska ekspertów.

Członkowie Stowarzyszenia MEA świadomie i dobrowolnie przyjmują następujące kanony etyki zawodowej:

 • Pamiętaj, że przy wykonywaniu czynności eksperta pełnisz zobowiązującą rolę cieszącej się szacunkiem osoby zaufania publicznego.
 • Dbaj o dobre imię i integrację środowiska ekspertów morskich.
 • Bądź głęboko przekonany o swojej niezależności, niezawisłości i nie ulegaj żadnym groźbom, naciskom lub innym znamionom presji na końcowy efekt twojej pracy.
 • Działaj w dobrej wierze, ale nie może ona usprawiedliwiać braku wiedzy i być przykrywką twoich wątpliwości.
 • Nie podejmuj zadań przekraczających zasób twojej wiedzy.
 • Uzupełniaj w sposób ciągły wiedzę związaną z twoją specjalnością i bądź świadom, że nie będzie ona nigdy kompletna.
 • Pamiętaj, że popełniony przez ciebie błąd sztuki, może być nieobliczalny w skutkach nie tylko dla ciebie, ale i dla naszego środowiska.
 • W przypadkach szczególnie trudnych, skomplikowanych lub budzących wątpliwości zadań nie wahaj się zwrócić do Stowarzyszenia.
 • Uważaj abyś przy rozsądzaniu sporów nie stał się jedną ze stron.
  W odróżnieniu od sądów nie jesteś wszak nieomylny.
 • Przy wykonywaniu czynności eksperta powinna cechować cię kultura osobista i szacunek dla kontrahentów.
 • Bądź lojalny w stosunku do swoich zleceniodawców, mając na uwadze zasady nie tylko tajemnicy służbowej, ale i poufności.
 • W swoich działaniach nie kieruj się emocjami, które mogą oddziaływać ujemnie na trzeźwość oceny.

Powyższy kodeks jest dokumentem jawnym i otwartym.

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli i zaakceptowali Kodeks na XIV Walnym Zgromadzeniu.

 
Copyright © 2007-2015 MEA | All Rights Reserved